Pozvánka VH2017
12. Říjen

Představenstvo společnosti START UP COMPANY SE tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 20. 11. 2017 od 11:00 hod. v sídle společnosti PERFECT TRAINING s.r.o. na adrese Masarykova 119/208, 400 01 Ústí nad Labem v __II.__ patře budovy.

Program valné hromady: 

  1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a dvou skrutátorů
  2. Kontrola usnášení schopnosti
  3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
  4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2016
  5. Účetní závěrka společnosti za rok 2016 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
  6. Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2017/2018
  7. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, členové představenstva a dozorčí rady, a oprávnění zástupci akcionářů. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář má právo být na valné hromadě osobně přítomen jako host. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast dalších hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady, účast těchto osob připustí vždy, pokud o tom rozhodne valná hromada. 

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od __10.30___ hod. 

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně: 

 

Bod č. 1 pořadu jednání valné hromady 

Návrh rozhodnutí náhradní valné hromady – volba orgánů náhradní valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) 

Představenstvo společnosti START UP COMPANY SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a sčitatel: Ing. Beata Pilná 

zapisovatel: Jaroslav Pilný

Zdůvodnění: 

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. 

 

Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady 

Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

Představenstvo společnosti START UP COMPANY SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada projednala a odsouhlasila zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

Zdůvodnění: 

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení, jelikož zpráva splňuje všechny obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy.

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a o stavu jejího majetku za rok 2016 tvoří přílohu této pozvánky)

 

Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady 

Projednání zprávy dozorčí rady společnosti za rok 2016

Představenstvo společnosti START UP COMPANY SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada projednala a odsouhlasila zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2016

Zdůvodnění: 

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 447 odst. 3 ZOK, jelikož zpráva splňuje všechny obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy.

(Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2016 tvoří přílohu této pozvánky)

 

Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady 

Projednání účetní závěrka společnosti za rok 2016

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada projednala a odsouhlasila účetní závěrku společnosti za rok 2016

Zdůvodnění: 

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK, jelikož závěrka splňuje všechny obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy.

(Účetní závěrka za rok 2016 tvoří přílohu této pozvánky)

 

Bod č. 6 pořadu jednání valné hromady 

Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2016/2017

Představenstvo společnosti START UP COMPANY SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada projednala a odsouhlasila plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2017/ 2018.

Zdůvodnění: 

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení.

(Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2017/2018 tvoří přílohu této pozvánky)

 

V Ústí nad Labem dne __6.10.__ 2017

Ing. Beata Pilná, člen představenstva

Kontakt

START UP COMPANY SE

Argentinská 286/38

Praha 7

emial: info@startupcompany.cz